Referat Analiza Necesarului De Personal

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 06 Iunie 2016

Descriere Referat

        Abilitatea managerilor de a-şi alege echipa cea mai potrivită are drept rezultat vizibil imediat creşterea şi dezovoltarea performanţei firmei, fiecare angajat având partea sa de contribuţie prin rolul şi sarcinile bine stabilite. Este prin urmare vitală monitorizarea activităţilor de personal, de la stabilirea necesarului de personal, urmând cu recrutarea, selecţia, evaluarea şi recompensarea personalului.
Pentru a putea estima necesarul de personal trebuie mai întâi stabilirea dimensiunilor, dar şi a compoziţiei potrivite pentru un anumit interval de timp, în corelaţie cu dimensiunile firmei, cu specificul activităţii comerciale desfăşurate, cu caracteristicile pieţei pe care acţionează.
Dacă ne referim la abordarea formală, ea presupune determinarea necesarului de personal prin folosirea instrumentarului statistico-matematic pentru prelucrarea datelor şi informaţii privitoare la situaţia pe piaţa forţei de muncă, ofertele principalelor surse de forţă de muncă, volumul de activitate previzionat din întreprindere pe categorii şi nivelul productivităţii muncii, a salariilor, etc.
Din punct de vedere teoretic, numărul de persoane necesar pentru îndeplinirea unui volum de activitate rezultă ca raport între volumul de activitate pentru a anumită perioadă şi norma medie de muncă pentru un salariat.
Dacă ne referim la abordarea informală, ea presupune în primul rând estimarea necesarului de resurse umane care se face prin consultarea sistematică a şefilor de compartimente sau doar a unor angajaţi care fac propuneri bazându-se pe realitate, pe necesităţile concrete.
Astfel, analiza postului este o investigaţie, o analiză curentă şi sistematică de culegere a informaţiilor pertinente, cu referire la sarcinile pe care le presupune postul respectiv. Din această analiză trebuie să reiasă informaţii despre denumirea postului, compartimentul în care este situat şi nivelul ierarhic, descrierea postului, legaturile posibile cu alte posturi, date despre echipament şi materiale folosite şi nu mai puţin important, calificare, adică experienţa necesară, nivelul de instruire, calităţile fizice cerute.
Există mai multe metode pentru determinarea necesarului de personal, iar în literatura de specialitate şi în practica unităţilor economice, ele sunt împărţite în metode de regresie, analiza tendinţelor, estimarea necesarului de personal de către fiecare şef ierarhic, metoda Delphi, estimarea necesarului de personal pe baza productivităţii muncii.

Extras din referat:

        Elemente care stau la baza realizarii analizei necesarului de personal
        Funcţionarea oricărei activităţi economico-sociale este de neconceput fără prezenţa şi intervenţia omului. Asigurarea întreprinderii cu personalul de specialitate necesar, folosirea lui eficientă în activitatea operativă şi de conducere constituie premisa potenţării resurselor materiale şi financiare şi totodată a valorificării, în avantajul acesteia, a condiţiilor pe care le oferă mediul natural şi social. Factorul uman este factorul cheie al activităţii şi performanţelor unei întreprinderi.
        Munca reprezintă ca factor de producţie, o activitate specific umană desfăşurată în scopul obţinerii debunuri economice, prestării de servicii, etc. Bilanţul social cuprinde, pe o dinamică de trei ani, informaţii structurate astfel: situaţia posturilor, remunerarea şi cheltuielile asociate, condiţii de igienă şi de securitate, alte condiţii de muncă, formarea profesională continuă a salariaţilor, relaţii profesionale, alte condiţii de viaţă a salariaţilor. In analiza gestiunii resurselor umane la nivel microeconomic, se are în vedere faptul că munca se manifestă ca factor de producţie numai în stare activă şi nu sub forma unei resurse stocate.
        La nivelul întreprinderii, analiza gestiunii resurselor umane vizează:
- Aspectele cantitative, referitoare la dinamica personalului pe total şi pe anumite categorii, utilizarea timpului de muncă
- Aspecte calitative, referitoare la calificare, conflictualităţile în relaţiile de muncă
- Organizarea şi impactul asupra productivităţii precum şi efectele creşterii acesteia
Variabilele potenţialului uman sunt interne (recrutare, formare, remunerare, promovare, motivare, condiţii de muncă), externe (conjunctura, piaţa muncii, nivel tehnologic, organizare sindicală, cadru familial, cultură şi valori), dar şi convergente (calificare, specializare, vechime în muncă, experienţă, vârstă, sex, naţionalitate). Toate aceste variabile determină comportamentul salariaţilor şi în final atitudinea lor faţă de muncă şi tot ce presupune ea: concordanţa cu obiectuvele firmei, coeziunea personalului, absenteismul, mobilitatea, conflicte de muncă, etc. Lanţul continuă, din acest comportament decurgând performanţele economico-financiare şi imaginea firmei şi în final ducând la nivelul de eficienţă, de eficacitate a activităţii întreprinderii."
Descarca referat