Curs Cadastru Si Legislatie Cadastrala

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 24 Iulie 2016

Descriere Curs

        Latura juridică a cadastrului
        Latura juridică a cadastrului se ocupă cu identificarea imobilelor şi a proprietarilor acestora, precum şi cu înscrierea lor în documentele cadastrului şi în cartea funciară, în vederea realizării publicităţii imobiliare. Publicitatea imobiliară intemeiată pe sistemul de evidenţă al cadastrului are ca obiect înscrierea în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la imobilele din acelaşi teritoriu administrativ şi se realizează de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară pentru imobilele situate în raza de activitate a acestora.
        Publicitatea imobiliară din ţara noastră s-a realizat prin două sisteme:
a) Sistemul registrelor de transcripţiuni şi inscripţiuni, denumit şi sistemulpublicităţii personale (vechiul regat);
b) Sistemul cărţilor funciare, denumit şi sistemul publicităţii reale (în Transilvania, Banat şi Bucovina).

a) S-a instituit în 1965 şi constă în principal din două registre în care se înscriu şi transcriu actele juridice, respectiv registrul de transcrieri şi registrul de înscrieri.
        Ele sunt organizate pe comune (sate) şi sunt ţinute pe numele persoanelor, realizându-se astfel o publicitate personală. Registrul de transcripţiuni constă în copierea intergrală a conţinutului actelor juridice prin care se constituie, strămută, modifică sau se sting drepturile reale imobiliare. Registrul de inscripţiuni este copierea plăţilor din actele juridice referitoare la ipoteci şi privilegii.
        Prin legea cadastrului şi publicităţii imobiliare (legea7/1996) s-au pus bazele politice ale unui sistem real şi unic de publicitate imobiliară pentru întreaga ţară, prin înscriere în cartea funciară, care să înlocuiască vechile sisteme de publicitate existente. 
        Activitatea de publicitate imobiliară este realizată de cărte OCPI în cadrul birourilor şi se urmăreste crearea la nivelul întregii ţări a unui sistem real şi unic şi unitar de evidenţă juridică a strămutării, constituirii şi stingerii drepturilor reale imobiliare.
        Cartea funciară şi organizarea ei. Cartea funciară este un document public în care se descrie imobilul, se arată drepturile reale asupra acestui imobil, sarcinile de care acesta este grevat şi determină situaţia lui juridică, realizând astfel, publicitatea imobiliară. Fiecare imobil are cartea lui funciară care, în funcţie de volumul informaţiilor pe care le conţine se poate intinde pe una sau mai multe pagini. Din punct de vedere al organizării cartea funciară are un titlu cuprinzând numărul cărţii funciare, cu numele localităţii pe teritoriul căreia este situat imobilul şi este constituită din 3 părţi:
I. Partea I – numită şi foaia de avere sau foaia imobilului, în care se înscriu toate informaţiile tehnice şi economice care privesc imobilul şi anume:
o Numărul de ordine şi cel cadastral al imobilului
o Aria terenului, categoria de folosinţă şi după caz, construcţiile
o Amplasamentrul şi vecinătăţile
o Valoarea impozabilă
II. Partea a II-a – numită şi foaia proprietăţii, cuprinde toate înscrierile privind dreptul de proprietate şi anume:
o Numele sau denumirea proprietarului
o Actul sau actul juridic care constituie dreptul de proprietate precum şi menţionarea înscrisului pe care se întemeiază acest drept
o Strămutările proprietăţii
o Servituţiile constituite în folosul imobilului
o Fapte juridice
o Drepturile personale sau alte raporturi juridice precum şi acţiunile privitoare la proprietate
o Orice modificări, îndreptări sau însemnări care s-ar face în titlu în partea I sau a II-a cărţii funciare cu privire la înscrisurile făcute
III. Partea a III-a – numită şi foaia de sarcini, cuprinde înscrierile privind dezmembrămintele dreptului de proprietate şi sarcini, respectiv:
o Dreptul de superficie, uzufruct, uz, folosinţă, abitaţie, servituţiile în sarcina fondului a servi, ipotecile şi privilegiile imobiliare, precum şi locaţiunea şi succesiunea de venituri pe timp mai mare de 3 ani.
o Faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum şi acţiunile privitoare la drepturile reale înscrise în această parte
o Sechestru şi urmărirea imobilului sau a veniturilor sale
o Orice modificări, îndreptări sau însemnări care s-ar face cu privire la înscrierile făcute în această parte.
        Cartea funciară are un rol juridic pentru că ocroteste drepturile reale imobiliare (garantează proprietatea), un rol economic deoarece oferă siguranţa culegerii roadelor unei investiţii făcute de proprietar şi un rol social, pentru că titularul dreptului în scris ştie ca nu poate fi oprit de la exercitarea lui. Cărţile funciare întocmite şi numerotate pe teritoriul administrativ, alcătuiesc registrul cadastral de publicitate imobiliară, care se ţine de către biroul de carte funciară.
        Noţiuni privind înscrierile în cartea funciara. Înscrierile în cartea funciara sunt de trei feluri:
o Întabularea 
o Inscrierea provizorie
o Notarea
        Intabularea şi înscrierea provizorie au ca obiect drepturile reale imobiliare cuprinse în cartea funciară, iar notarea are ca obiect drepturile personale, faptele şi raporturile juridice, surpluse înscrierii în cartea funciară. Întabularea este înscrierea prin care se dobândeşte, modifică sau stinge cu titlul definitiv, un drept real imobiliar de la data înregistrării cererii de înscriere. Drepturile reale imobiliare, numite şi drepturi tabulare, pot fi principale, cu o existenţă de sine stătătoare şi accesorii, care au o existenţă juridică subordonată drepturilor imobiliare principale, ele se întind ca o garanţie reală a unor drepturi de creanţă. Întabularea este considerată  o înscriere definitivă, în sensul că nu necesită vreo justificare ulterioară. Întabularea se face după ce juriştii de la birourile de carte funciară, numiţi registratori, verifică îndeplinirea condiţiilor de întabulare, respectiv verifică valabilitatea actului juridic în temeiul careia se cere înscrierea.
        Înscrierea provizorie este înscrierea prin care se dobândeşte, modifică sau se stinge un drept real imobiliar sub sub condiţia şi în măsura justificării ei. Înscrierea provizorie este o întabulare condiţionată sau o întabulare imperfectă. Rolul ei este de a conferii înscrieirii în momentul în care va devenii definitivă, adică atunci când se va transforma în întabulare, data şi rangul pe care l-a avut în înscrierea provizorie.
        Notarea este înscrierea prin care se asigură opozabilitatea faţă de terţi, sau după caz, informarea acestora în cazurile anume prevăzute de lege cu privire la drepturile personale, fapte sau alte raporturi juridice în legatură cu imobilele cuprinse în cartea funciară.
Descarca curs